Văn bản
HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 – 01/01/2017) và 20 năm thành lập quận Hải Châu (23/01/1997 – 23/01/2017)

Thực hiện Hướng dẫn số 04- HD/BTGQU ngày 21/11/2016 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Hải Châu về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 – 01/01/2017) và 20 năm thành lập quận Hải Châu (23/01/1997 – 23/01/2017). Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải Châu xây dựng hướng dẫn tuyên truyền thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức, tạo sự nhất trí cao của cán bộ, ĐVTN toàn quận về đánh giá thành tựu, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong 20 năm xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng và quận Hải Châu. Qua đó, khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng; vai trò lãnh đạo, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nói chung, quận Hải Châu nói riêng; khơi dậy tự hào, phấn khởi và tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sức thi đua lao động, sản xuất và công tác, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017 và kế hoạch 05 năm 2015 -2020.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần gắn với việc tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017) và đón Xuân Đinh Dậu 2017.

- Hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức; đảm bảo an toàn trật tự xã hội; có chiều sâu, có trọng điểm, trọng tâm; hướng về cơ sở; làm dấy lên không khí vui tươi, phấn khởi, tạo động lực mới cho các phong trào hành động cách mạng của toàn quận.  

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Nêu bật những thành quả to lớn mà Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng nói chung, quận Hải Châu nói riêng đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển, nhấn mạnh những thành tựu có ý nghĩa quan trọng từ năm 1997 đến nay.

- Tuyên truyền những bài học kinh nghiệm trong 20 năm thành phố Đà Nẵng chính thức trực thuộc Trung ương và 20 năm thành lập quận Hải Châu; thông qua đó tiếp tục khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất một lòng, ý chí quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của Đảng bộ và nhân dân toàn quận trong xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng nói chung, quận Hải Châu nói riêng.

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm cấp thành phố, quận, các phong trào thi đua ở các ngành, địa phương, đơn vị; các hoạt động tuyên truyền, giáo dục “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, những người có công với cách mạng, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất, học tập và công tác; cỗ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chung sức, chung lòng, nêu cao ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và các năm tiếp theo.

* Thời gian thực hiện: Từ nay đến hết ngày 23/01/2017, tập trung cao điểm từ ngày 10/12/2016 đến ngày 23/01/2017.

III. TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

- Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng biên soạn.

- Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành lập quận Hải Châu do Ban Tuyên giáo Quận ủy Hải Châu biên soạn.

- Văn kiện Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố; Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm ký 2015 – 2020; Văn kiện Đại hội lần thứ V Đảng bộ quận Hải Châu; Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ quận Hải Châu nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 30-KH/QU ngày 19/9/2016 của Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM

1. Cấp thành phố

- Lễ kỷ niệm cấp thành phố;

- Dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố;

- Các hoạt động hội thảo, triển lãm về 20 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương;

- Các hoạt động tuyên truyền giáo dục; văn hóa, thể thao, nghệ thuật;

- Chuỗi hoạt động của tuổi trẻ thành phố;

- Hoạt động tôn vinh;

- Phát hành các ấn phẩm đặc biệt;

- Khởi công và khánh thành các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 20 thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân, đền ơn đáp nghĩa…

2. Cấp quận

- Lễ kỷ niệm cấp quận;

- Đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất;

- Dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm và Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố;

- Hội thi thiết kế và diễu hành xe hoa;

- Các hoạt động tuyên truyền giáo dục; văn hóa, thể thao, nghệ thuật;

- Phát hành các ấn phẩm đặc biệt;

- Các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân, đền ơn đáp nghĩa…

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quận Đoàn:

- Xây dựng hướng dẫn thực hiện tuyên truyền kỷ niệm một cách hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, ĐVTN.

- Chủ động tham mưu với Quận ủy, UBND, UBMTTQVN quận về đẩy mạnh công tác tuyên truyền đi sâu vào từng người dân.

- Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 – 01/01/2017) và 20 năm thành lập quận Hải Châu (23/01/1997 – 23/01/2017).

- Tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo về cấp trên.

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc:

- Căn cứ hướng dẫn này xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền đến ĐVTN và nhân dân tại địa phương.

- Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 – 01/01/2017) và 20 năm thành lập quận Hải Châu (23/01/1997 – 23/01/2017).

- Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về đẩy mạnh công tác tuyên truyền đi sâu vào từng người dân.

VI. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

- Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 – 01/01/2017).

- Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập quận Hải Châu (23/01/1997 – 23/01/2017).

- Đảng bộ và nhân dân quận Hải Châu ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017.

- Phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Đà Nẵng.

- Đoàn kết, ra sức xây dựng thành phố Đà Năng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

- Đảng bộ và nhân dân quận Hải Châu quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng quyết tâm thực hiện chương trình thành phố 4 an.

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ quận Hải Châu.

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017.

- Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng phấn đấu thực hiện thắng lợi chương trình có nhà ở, có việc làm và có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

 

Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 – 01/01/2017) và 20 năm thành lập quận Hải Châu (23/01/1997 – 23/01/2017) của Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải Châu. 

 

Văn bản: 

/uploads/image/files/HD%20tuyen%20truyen%20ky%20niem%2020%20nam%20thanh%20pho%20Da%20Nang%20truc%20thuoc%20TW%20va%2020%20nam%20thanh%20lap%20quan%20Hai%20Chau.doc

/uploads/image/files/DE%20CUONG%20CHINH%20THUC%20BAN%20HANH.doc

Các văn bản khác
Thông tin tuyển dụng lao động làm việc tại Công ty Danieli Co.ltd Công văn về việc phổ biến website tìm kiếm liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ Công văn v/v tổ chức cổ vũ bóng đá văn minh, an toàn Bộ tài liệu Infographic về 6 bài học lý luận chính trị TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 11/2017 CÔNG VĂN TRIỂN KHAI PHIẾU TRẮC NGHIỆM TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT TRẺ EM NĂM 2016 NGHỊ ĐỊNH 71/2016/NĐ-CP NGÀY 01/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ Kế hoạch tham gia cuộc thi trực tuyến "Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu" Công văn đôn đốc kết triển khai kết nạp lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phong trào "Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp" trên địa bàn quận Hải Châu năm 2016 Công văn v/v tổ chức ra quân thực hiện Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp trong Tháng Thanh niên 2016 Chương trình chi tiết Hội trại "Tự hào Tuổi trẻ Hải Châu" năm 2016 KẾ HOẠCH Triển khai Công trình thanh niên năm 2016 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Bí thư Quận Đoàn Hải Châu tại cuộc họp giao ban 03 khối vào ngày 19/02/2016 THÔNG TRI TRIỆU TẬP Cán bộ, ĐVTN tham gia Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2016 và Ngày hội “Nghi thức Đội – Múa hát tập thể” năm học 2015 - 2016 Kế hoạch Tổ chức Hội trại “Tự hào tuổi trẻ Hải Châu” năm 2016 Thông tri triệu tập cán bộ, ĐVTN tham dự Lễ giao, nhận quân năm 2016 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Công tác thanh niên năm 2016 trên địa bàn quận Hải Châu Công văn v/v báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015 Công văn v/v tiếp tục cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn quận Hải Châu
hình ảnh hoạt động tiêu biểu
Liên kết website
  • HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

  • QUẬN ĐOÀN NGÔ QUYỀN - HẢI PHÒNG

  • QUẬN ĐOÀN THANH KHÊ

  • THÀNH ĐOÀN BUÔN MA THUỘT

  • THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG

  • TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  • UBND QUẬN HẢI CHÂU

  • UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

© Copyright 2015 - Quận Đoàn Hải Châu
Địa chỉ: 329 Lê Thanh Nghị, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236 3822918.
Email: quandoanhaichau2008@gmail.com.
Website: http://www.quandoanhaichau.org.vn.

noi that tre em| xe đẩy em bé| đèn pin siêu sáng| Phòng ngủ đẹp Nội thất phòng ngủ Giường ngủ đẹp Sofa da Sofa góc doc truyen online| truyen tien hiep| truyen sac hiep

1995477
Powered (+) Designed
Vietstar Media