Văn bản
Công văn v/v báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015

Căn cứ chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015; Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Hội LHTN thành phố Đà Nẵng về việc báo cáo kết quả chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015. Ủy ban Hội LHTN quận Hải Châu đề nghị Ủy ban Hội LHTN13 phường trực thuộc báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân trong từng mặt công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015, đặc biệt là làm rõ kết quả thực hiện chủ đề công tác.

2. Phân tích rõ kết quả đạt được, nguyên nhân, tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các trọng tâm công tác và chỉ tiêu năm 2015.

3. Việc đánh giá được tiến hành từ cấp cơ sở, báo cáo viết ngắn gọn, có tính khái quát cao, so sánh mức độ kết quả đạt được với các chỉ tiêu đề ra.

II. NỘI DUNG

Xây dựng báo cáo sơ kết bám sát nội dung chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015 của Quận Hội, trong đó tập trung đánh giá:

1. Chủ đề công tác năm

- Cách thức triển khai (ban hành kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức hội nghị triển khai, kiểm tra, đôn đốc,…).

- Kết quả đạt được: Kết quả định tính (về ảnh hưởng xã hội, về phong trào thanh niên…); kết quả định lượng (số hoạt động an sinh xã hội đã được tổ chức, đạt được ở từng cấp, trong đó nêu được công trình, phần việc, sản phẩm, địa chỉ cụ thể, ước tính giá trị bằng tiền, số hội viên thanh niên tham gia…).

- Những kinh nghiệm triển khai chủ đề công tác năm và phương hướng, nhiệm vụ trong năm qua.

2. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu

- Số liệu về từng chỉ tiêu cụ thể trong chương trình công tác năm: số giải thưởng và tổ chức tuyên dương thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực; số Nhà nhân ái; số lượng người nghèo được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí; số hội viên, thanh niên (HVTN) được tư vấn, hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp; số thanh niên hoàn lương được giới thiệu việc làm; số hội viên mới được công nhận; số chi hội chuyển sang mô hình CLB, tổ, đội, nhóm; số lượng CLB, tổ đội, nhóm thanh niên sở thích, ngành nghề, tổ chức Hội trong doanh nghiệp được thành lập; số hoạt động hưởng ứng “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”; công tác tổ chức vận động thành lập Hội đồng huấn luyện hoặc CLB Huấn luyện kỹ năng cấp phường.

- Chú ý phân tích đối chiếu các số liệu để đánh giá mức độ đạt được chỉ tiêu của đơn vị.

3. Kết quả thực hiện phong trào và chương trình của Hội LHTN Việt Nam:

3.1. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

- Kết quả tuyên truyền, phổ biến đưa phong trào đến với HVTN, chú trọng đánh giá:

+ Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam đến các đối tượng HVTN, đặc biệt là việc đăng ký tham gia qua mạng Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

+ Các hình thức tuyên truyền về Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” để HVTN trao đổi, thảo luận, bày tỏ ý kiến, quan điểm, tình cảm của mình về những vấn đề của quê hương, đất nước, qua đó các cấp bộ Hội định hướng nhận thức và hành động cho thanh niên.

- Cách làm và kết quả của việc vận động HVTN tham gia rèn luyện, chú trọng đánh giá:

+ Các hình thức và kết quả của việc vận động HVTN tiếp tục hưởng ứng CVĐ “Thanh niên với văn hoá giao thông”.

+ Kết quả triển khai Chương trình “Xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên”.

+ Kết quả triển khai xây dựng các mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến ở các tổ chức cơ sở Hội.

          - Cách làm và kết quả vận động HVTN tích cực tham gia cống hiến, chú trọng đánh giá:

+ Kết quả triển khai các hoạt động HVTN xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường.

+ Kết quả triển khai các hoạt động HVTN xung phong bảo vệ Tổ quốc.

+ Kết quả triển khai các hoạt động vận động thanh niên sống có trách nhiệm.

- Các hoạt động đồng hành, hỗ trợ trợ HVTN lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng.

- Các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho HVTN về vai trò của kỹ năng xã hội.

- Các hoạt động biểu dương, nêu gương HVTN điển hình.

3.2. Chương trình xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, chú trọng đánh giá:

- Công tác xây dựng tổ chức Hội.

+ Việc tập trung chuyển đổi mô hình tổ chức chi hội theo địa bàn dân cư sang các CLB, tổ, đội, nhóm thanh niên. Đổi mới phương thức, hình thức sinh hoạt chi hội.

+ Việc tập trung xây dựng lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên tín đồ tôn giáo. Tập huấn kỹ năng, phương pháp nghiệp vụ tập hợp đoàn kết thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo cho cán bộ Hội.

- Kết quả của việc phát huy vai trò của các tổ chức thành viên tập thể trong việc mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

- Kết quả của việc phát triển tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

- Kết quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo.

- Các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

- Công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng huấn luyện hoặc CLB Huấn luyện kỹ năng cấp phường.

4. Đánh giá chung: Đánh giá khái quát kết quả việc thực hiện chủ đề năm, các trọng tâm công tác và kết quả nổi bật, tồn tại hạn chế và nguyên nhân.

5. Đề xuất kiến nghị (nếu có).

6. Thời gian gửi báo cáo và kiểm tra

- Các đơn vị gửi báo cáo công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015 và báo cáo số liệu (theo mẫu đính kèm) về Quận Hội Hải Châu bằng văn bản và qua địa chỉ email quandoanhaichau2008@gmail.com chậm nhất trong ngày 16/10/2015. Những đơn vị gửi báo cáo sau thời gian này thì Quận Hội sẽ không xét khen thưởng trong năm 2015.

 - Quận Hội sẽ tiến hành kiểm tra công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015 trong đợt kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015 của Quận Đoàn Hải Châu.

 

Ủy ban Hội LHTN quận Hải Châu đề nghị Ủy ban Hội LHTN 13 phường trực thuộc báo cáo công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015 theo đúng các nội dung yêu cầu.

 

Văn bản: /uploads/image/files/CV%20bao%20cao%20ket%20qua%20cong%20tac%20Hoi%20nam%202015.doc

Mẫu BC số liệu: /uploads/image/files/Phu%20luc%20so%20lieu%20cong%20tac%20Hoi%20nam%202015.xls

Các văn bản khác
Thông tin tuyển dụng lao động làm việc tại Công ty Danieli Co.ltd Công văn về việc phổ biến website tìm kiếm liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ Công văn v/v tổ chức cổ vũ bóng đá văn minh, an toàn Bộ tài liệu Infographic về 6 bài học lý luận chính trị TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 11/2017 CÔNG VĂN TRIỂN KHAI PHIẾU TRẮC NGHIỆM TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT TRẺ EM NĂM 2016 NGHỊ ĐỊNH 71/2016/NĐ-CP NGÀY 01/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 – 01/01/2017) và 20 năm thành lập quận Hải Châu (23/01/1997 – 23/01/2017) Kế hoạch tham gia cuộc thi trực tuyến "Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu" Công văn đôn đốc kết triển khai kết nạp lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phong trào "Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp" trên địa bàn quận Hải Châu năm 2016 Công văn v/v tổ chức ra quân thực hiện Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp trong Tháng Thanh niên 2016 Chương trình chi tiết Hội trại "Tự hào Tuổi trẻ Hải Châu" năm 2016 KẾ HOẠCH Triển khai Công trình thanh niên năm 2016 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Bí thư Quận Đoàn Hải Châu tại cuộc họp giao ban 03 khối vào ngày 19/02/2016 THÔNG TRI TRIỆU TẬP Cán bộ, ĐVTN tham gia Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2016 và Ngày hội “Nghi thức Đội – Múa hát tập thể” năm học 2015 - 2016 Kế hoạch Tổ chức Hội trại “Tự hào tuổi trẻ Hải Châu” năm 2016 Thông tri triệu tập cán bộ, ĐVTN tham dự Lễ giao, nhận quân năm 2016 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Công tác thanh niên năm 2016 trên địa bàn quận Hải Châu Công văn v/v tiếp tục cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn quận Hải Châu
hình ảnh hoạt động tiêu biểu
Liên kết website
  • HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

  • QUẬN ĐOÀN NGÔ QUYỀN - HẢI PHÒNG

  • QUẬN ĐOÀN THANH KHÊ

  • THÀNH ĐOÀN BUÔN MA THUỘT

  • THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG

  • TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  • UBND QUẬN HẢI CHÂU

  • UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

© Copyright 2015 - Quận Đoàn Hải Châu
Địa chỉ: 329 Lê Thanh Nghị, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236 3822918.
Email: quandoanhaichau2008@gmail.com.
Website: http://www.quandoanhaichau.org.vn.

noi that tre em| xe đẩy em bé| đèn pin siêu sáng| Phòng ngủ đẹp Nội thất phòng ngủ Giường ngủ đẹp Sofa da Sofa góc doc truyen online| truyen tien hiep| truyen sac hiep

1989781
Powered (+) Designed
Vietstar Media