HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/QU ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu về triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đồng thời, thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/TĐTN-BTG ngày 17/9/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng về tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải Châu ban hành hướng dẫn thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người; tạo môi trường để tuổi trẻ quận học tập, rèn luyện, quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới.

2. Góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, ĐVTN về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, ĐVTN về học tập và làm theo lời Bác, góp phần xây dựng hình mẫu của thanh niên trong thời kỳ mới.

3. Nội dung các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, phù hợp với quy mô và tính chất của sự kiện kỷ niệm.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung

- Ôn lại giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó tiếp tục nâng cao thêm nhận thức và khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc.

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Người kết hợp với tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đoàn, đưa việc học tập và làm theo lời Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục đối với các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ quận.

- Tuyên truyền về những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khơi dậy tinh thần tích cực học tập Di chúc và làm theo tấm gương đạo đức của Người trong cán bộ, ĐVTN.

- Tuyên truyền tập thể, cá nhân điển hình; phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, đơn vị trong thực hiện Di chúc và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền về những gương thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác những năm qua.

- Chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù đich, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lãnh tụ; phê phán những tư tưởng, hành vi không đúng với lời dạy của Người.

- Tuyên truyền về các hoạt động trong dịp kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Hình thức

2.1. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Đưa nội dung học tập và thảo luận về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, tổ chức cho ĐVTN ôn lại nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp với sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014.

- Thời gian tổ chức tập trung trong các tháng 9, 10, 11 năm 2014. Từng nội dung cụ thể học tập, thảo luận về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do các cơ sở Đoàn xác định cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, trên cơ sở một số gợi ý dưới đây:

+ Tháng 9: Học tập, ôn lại nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Tháng 10: Thảo luận về con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới, đề ra phương hướng phấn đấu thực hiện những giá trị của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

+ Tháng 11: Kiểm điểm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, chú trọng việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

2.2. Tổ chức hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Trung ương Đoàn tổ chức diễn đàn về 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên báo Tiền Phong và một số trang báo, tạp chí của Đoàn từ đầu tháng 9/2014 và kết thúc vào cuối tháng 11/2014. Các cơ sở Đoàn tuyên truyền, vận động ĐVTN tích cực tham gia, tạo sự lan tỏa sâu rộng của diễn đàn trong thanh thiếu niên và nhân dân quận.

- Các cấp bộ Đoàn chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng kế hoạch tổ chức các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, mời các nhân chứng lịch sử giao lưu với ĐVTN; tuyên truyền về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn”.

2.3. Đánh giá việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các cấp bộ Đoàn

Đoàn thanh niên từ cơ sở tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Người, nhất là phần nội dung Di chúc của Người nói về thanh niên; việc đánh giá này cần gắn với kiểm điểm việc thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cấp bộ Đoàn trong những năm qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể thực hiện Di chúc của Người trong thời gian tới.

2.4. Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Người

Các cấp bộ Đoàn tổ chức chương trình nghệ thuật, tuyên truyền ca khúc cách mạng ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; chiếu phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại gắn với tuyên truyền về 45 năm thực hiện Di chúc của Người.

2.5. Tiếp tục tôn vinh, nhân rộng các điển hình thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác

Chú trọng việc phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các gương thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác tại địa phương, đơn vị mình, xây dựng nhân tố nòng cốt trong thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chú trọng xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về những tấm gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, cách làm hay trong thực hiện Di chúc và trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Quận Đoàn

- Xây dựng và triển khai đến các cơ sở Đoàn trực thuộc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các hoạt động cụ thể tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Người trong các cấp bộ Đoàn (có kế hoạch cụ thể sau).

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc

- Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị xây dựng hướng dẫn, kế hoạch thực hiện các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo ĐVTN và nhân dân tham gia (có đề cương tuyên truyền kèm theo).

- Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện bằng văn bản về Quận Đoàn Hải Châu trước ngày 30/11/2014.

 

Trên đây là hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải Châu đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

hình ảnh hoạt động tiêu biểu
Liên kết website
  • HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

  • QUẬN ĐOÀN NGÔ QUYỀN - HẢI PHÒNG

  • QUẬN ĐOÀN THANH KHÊ

  • THÀNH ĐOÀN BUÔN MA THUỘT

  • THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG

  • TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  • UBND QUẬN HẢI CHÂU

  • UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

© Copyright 2015 - Quận Đoàn Hải Châu
Địa chỉ: 329 Lê Thanh Nghị, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236 3822918.
Email: quandoanhaichau2008@gmail.com.
Website: http://www.quandoanhaichau.org.vn.

noi that tre em| xe đẩy em bé| đèn pin siêu sáng| Phòng ngủ đẹp Nội thất phòng ngủ Giường ngủ đẹp Sofa da Sofa góc doc truyen online| truyen tien hiep| truyen sac hiep

1930908
Powered (+) Designed
Vietstar Media